Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, prostredníctvom systému elektronického obchodu www.konvalinka.sk, medzi:

predávajúcim, ktorým je Stanea s.r.o., so sídlom Poludníková 4, 040 12 Košice, IČO: 50996355, DIČ: 2120555987, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.41916/V, nie je platcom DPH
Kontakt:
E-mail: info@konvalinka.sk
Tel.: +421 948 700 420
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu – IBAN: SK7509000000005133426251

a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
alebo podnikateľký subjekt (v tomto prípade sa riadi podľa Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb.).

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy - objednávka

2.1 Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

2.2 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

 1. prostredníctvom nákupného košíka v e-shope predávajúceho,
 2. telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (V tomto prípade predávajúci najprv overí dostupnosť tovaru, až potom potvrdí objednávku e-mailom.).

2.3 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, aby bolo možné kupujúcemu objednaný tovar dodať.

2.4 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.6 Ak si želáte zaslať objednávku mimo územia Slovenska, najprv nás kontaktujte za účelom dohody.

3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v bode 4.6 týchto VOP a v nákupnom košíku ešte pred odoslaním objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1 Maximálna doba dodania je 17 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Dodacia lehota na tovar, ktorý je skladom je vo väčšine prípadov 1 – 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky s platbou na dobierku alebo platbou kartou online alebo po prijatí platby pri objednávkach s platbou vopred na bankový účet. Pri objednávkach, ktoré obsahujú tovar s dostupnosťou označenou „na objednávku" je dodacia lehota 14 – 17 dní. Objednaný tovar odosielame naraz.

4.2 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. Slovenskou poštou,
 2. Zásielkovňou,
 3. kuriérskou službou,
 4. osobný odber vo výdajnom mieste v Košiciach.

4.3 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4.5 Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru e-mailom.

4.6 Cena za doručenie tovaru závisí od ceny a váhy objednaného tovaru a je uvedená v tejto tabuľke (kupujúci ju tiež vidí v nákupnom košíku e-shopu pred odoslaním objednávky):

 

Objednávka do 50 €

Objednávka od 50 €

Príplatok za

dobierku
Slovenská pošta (iba do 0,5 kg) 2,50 € 1,00 € + 1 €
Slovenská pošta - Balík na poštu 2,50 € 1,00 € + 1 €
Zásielkovňa 2,50 € 1,00 € + 1 €
Kuriér 3,50 € 2,00 € + 1 €
Osobný odber vo výdajnom mieste v Košiciach 0,00 € 0,00 € -

4.7 Kupujúci môže uhradiť cenu za objednávku spôsobom, ktorý si vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. prevodom na bankový účet predávajúceho (platba vopred),
 2. platba kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány GP webpay
 3. dobierkou pri preberaní zásielky. Spôsob platby dobierkou je spoplatnený sumou 1,00 €.

4.8 V prípade osobného odberu Vás e-mailom informujeme, keď bude Vaša objednávka pripravená k vyzdvihnutiu.

4.9 Tovar zasielame iba v rámci Slovenska.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – zrušenie objednávky

5.1 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy:

1. E-mailom (info@konvalinka.sk) alebo listom (na adresu Stanea s.r.o., Poludníková 4, 040 12 Košice) nás jednoznačným vyhlásením informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám poslali e-mailom pri potvrdení objednávky alebo je ho možné stiahnúť TU.

2. Ak ste tovar už prebrali, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlite alebo prineste tovar späť na adresu Stanea s.r.o., Poludníková 4, 040 12 Košice za týchto podmienok:
- kozmetický tovar a hygienické potreby nesmú mať porušený ochranný obal (nesmeli byť otvorené)
- tovar musí byť kompletný (vrátené musia byť všetky súčasti tovaru).

Tovar je potrebné bezpečne zabaliť, aby sa pri preprave nepoškodil. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Neposielajte tovar späť na dobierku. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

3. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.2 Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • zákazník si zvolil platbu prevodom na bankový účet vopred a neuhradil ju do 7 kalendárnych dní od vytvorenia objednávky,
 • objednávku nie je možné potvrdiť alebo ju dodať kupujúcemu v dôsledku nesprávne uvedených osobných a kontaktných údajov (chybne uvedený e-mail, telefónne číslo, meno alebo adresa alebo kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.),
 • kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok najneskôr do 14 kalendárnych od zrušenia objednávky.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostrednícvom internetového obchodu www.konvalinka.sk, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2 Podľa charakteru tovaru je záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim alebo podľa dátumu spotreby uvedenom na obale tovaru.

9.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.4 K tovaru zakúpenému prostredníctvom internetového obchodu www.konvalinka.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu zaslaná e-mailom faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
Stanea s.r.o., Poludníková 4, 040 12 Košice

Pred alebo zároveň so zaslaním tovaru, kupujúci na email: info@konvalinka.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru oznámi reklamáciu predávajúcemu. K reklamovanému tovaru prosím priložte faktúru alebo nahláste jej číslo.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@konvalinka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie ohľadm ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.

blank
 • Konvalinka hodnotenie
 • Konvalinka hodnotenie
 • Konvalinka hodnotenie
 • Konvalinka hodnotenie
 • Previous
 • Ďalší

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie nájdete na stránke s infomáciami o spracúvaní osobných údajov.